Меню
Количка

Условия за ползване

Член 1 - ЦЕЛ 

Общите условия за продажба ще се прилагат за всички продажби на стоки и услуги от 

П. ПАНАЙОТОВ ЕООД чрез виртуалният магазин mixhoreca.com  на Купувача и могат да бъдат променяни само с изричното писмено съгласие на двете страни.

В този документ следните термини означават:

  • Купувач: физическо лице на или над 18 г, юридическо лице друго правно образувание, което дава заявка.

  • Продавач: търговско дружество П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, със седалище гр. Варна, ул. Генерал Паренсов 44,  Щe бъде наричано за краткост по-долу MixHoReCa

  • Поръчка: електронен документ, който действа като форма на комуникация между Продавача и Купувача, чрез която Продавачът се съгласява да достави Стоките и Услугите и Купувачът се съгласява да получава тези Стоки и Услуги и да извърши плащането си.

  • Договор:Поръчката, потвърдена от Продавача, чрез издаване на данъчна фактура, а не когато се издава поръчката или се издава потвърждение за получаване на поръчката.

  • Спецификации: Всички спецификации и / или описания на Стоки и услуги, посочени в поръчката.


Член 2 - ДОКУМЕНТИ ДОГОВОР

 

Чрез заявяването на електронна или телефонна поръчка на уебсайта MixHoReCa.ro Купувачът се съгласява с формата на комуникация (по телефона или електронна поща), чрез която Продавачът извършва дейността си. Заповедта ще се състои от следните документи, по реда на значение:

  • Поръчка (заедно с ясни данни за доставка и фактуриране)

  • Спецификации на купувача (където е приложимо)

Ако Продавачът потвърди поръчката, това ще означава пълно приемане на условията на Поръчката. Приемането на поръчката от Продавача се счита за завършено, когато от продавача до Купувача има устно (телефонно) или електронно (електронно) потвърждение, без да се изисква разписка от Продавача. Продавачът никога не счита, че непотвърдена поръчка има стойност на договор.

Член 3 - НАЛИЧНОСТ

Това Споразумение влиза в сила при издаването на фактурата от Продавача. Информация за издаването на фактурата се извършва по телефона или електронно (електронна поща). Общите условия за продажба ще бъдат в основата на така сключения Договор, в допълнение към гаранционния сертификат, издаден от Продавача или негов доставчик.

Член 4 - РАЗШИРЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОДАВАЧА

Продавачът ще използва своите професионални и технически познания, за да постигне посочения в Поръчката резултат и да достави стоките и услугите, които отговарят на изискванията, нуждите и спецификациите на купувача;

Информацията, представена на сайтовете на продавача, е информативна и е документирана или модифицирана от Продавача в съответствие с файловете / сайтовете на производителите. Освен това, поради съображения за пространство и последователност на информационната структура описанията на продуктите може да са непълни, но продавачът полага усилия да представи най-подходящата информация според информацията, получена от производителите, за да може продуктът да бъде използван в параметрите, за които е закупен;

Комуникация с магазина - може да се направи чрез взаимодействие с него, публикуване на мнения по продукти или комуникация чрез адресите, посочени в контактната форма. Мнения или жалби, съдържащи обида или неподходящ език, ще бъдат игнорирани. Продавачът има свободата да управлява получената информация, без да се налага да отговаря.

Член 5 - ВЪЗПЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОДАВАЧА

Продавачът може да извърши и / или да възложи на трета страна услуги, които отговарят на поръчката, като информира купувача, и не се изисква съгласие. Продавачът винаги ще бъде отговорен пред купувача за всички договорни задължения.

Член 6 - ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ 

Купувачът разбира правото на интелектуална собственост и няма да разкрива на никоя трета страна или публично (чрез интернет или медиите) някоя от получените от Продавача информация. Имената на сайта, както и графиките са търговски марки на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД и не могат да бъдат извличани, копирани или използвани без писменото разрешение на собственика.

Член 7 - ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние, П. ПАНАЙОТОВ ЕООД се ангажираме да защитаваме вашите лични данни при обработката им. Преди да ни изпратите личните си данни, Ви препоръчваме да прочетете тази политика, която ще Ви предостави информация за това как П. ПАНАЙОТОВ ЕООД обработва Вашите лични данни като част от процеса на предоставяне на нашите услуги.

Какви лични данни събираме и обработваме?

П. ПАНАЙОТОВ ЕООД е доставчик на реактиви, стъклария, лабораторно оборудване и консумативи ("Услуги"). Екипът на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, с който се свързвате, е администратор на личните данни, получени и обработени във връзка с Вас като част от предоставянето на Услугите към Вас.

Когато се свържете с П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, ние ще обработваме информацията, включително лични данни, които ни оповестявате, или данни за изпращане, като Вашето име, фамилия, телефонен номер, пощенски адрес или електронен адрес. Препоръчваме да не се разкриват чувствителни лични данни, като данни, разкриващи расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здравен статус и др.

П. ПАНАЙОТОВ ЕООД може също да получава лични данни за вас от други оператори на данни с цел предоставяне или подпомагане на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД чрез Услуги или искания към или от Вас като краен бенефициент на дадена услуга.

П. ПАНАЙОТОВ ЕООД ще обработва вашите лични данни в съответствие с действащото законодателство. Моля, обърнете внимание, че личните данни могат да бъдат обработвани въз основа на различно правно основание, като например съгласие, договор, правно задължение, защита и преследване на законни интереси и др. Законният интерес би могъл да бъде обработката на лични данни за вътрешни цели в П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, например за услуги / продукти и маркетингови цели.

Ако при изключителни обстоятелства предоставите на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД лични данни, класифицирани като чувствителни лични данни, П. ПАНАЙОТОВ ЕООД е длъжен да обработва такива чувствителни лични данни само в съответствие с приложимото законодателство, за което е получено изрично съгласие.

Защо събираме и обработваме личните ви данни?

Вашите лични данни се обработват основно за осъществяване на партньорството с П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, спрямо Вашето искане за предприемане на стъпки за решаване на вашите искания (например при попълване на формуляр за контакт като част от запис или проучване), или както се изисква от приложимото законодателство, включително приложимите закони за защита на данните.

Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват, докато е необходимо да се изпълнят горепосочените цели и в съответствие с приложимото законодателство, особено ако сте сключили договор с П. ПАНАЙОТОВ ЕООД или П. ПАНАЙОТОВ ЕООД е получил лични данни за вас от клиенти П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, с които са подписали договор. (в съответствие с чл.29 от ЗЗЛД)

С кого споделяме вашите лични данни?

Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с определени доставчици на услуги или агенти и доставчици на ИТ услуги. Всеки доставчик на трета страна, използван от П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, ще бъде задължен да обработва вашите лични данни само в съответствие с инструкциите на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД и да поддържа максимална степен на сигурност на Вашите лични данни.

Също така, П. ПАНАЙОТОВ ЕООД може да предаде вашите лични данни на трети страни доставчици, като превозвачи, за да ви предоставим изисканите услуги / стоки. 

При определени обстоятелства и в съответствие със законодателството може да е необходимо разкриването на данни на властите. Ние също така може да разкрием вашите лични данни, за да установим, упражняваме или защитаваме нашите законни права.

В случай на цялостна или частична реорганизация или продажба на П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, разкриването, ако е приложимо, ще се извърши в съответствие с приложимото законодателство, което регламентира обработката на лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат споделени на други дъщерни и свързани партньори с П. ПАНАЙОТОВ ЕООД, според закона. Такива компании включват компании, разположени в страни извън ЕС / ЕИП, които не могат да осигурят същото ниво на защита на данните като страните от ЕС / ЕИП.

Как защитаваме нашите права?

Всяко съгласие, което сте ни предоставили по време на процеса, може да бъде оттеглено по всяко време чрез съобщение (вижте данните за контакт по-долу).

Освен това имате право на достъп до личните си данни, обработвани във връзка с Вас, при определени правни изключения. Освен това можете да се противопоставите на събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни. Освен това имате право да поискате всяка обработка да бъде ограничена, да бъдат коригирани личните Ви данни, ако е необходимо, или да бъдат изтрити при определени обстоятелства.

[При определени обстоятелства можете също да поискате да предоставите общ преглед на личните ви данни в структуриран, често използван, четлив от компютър формат и можете да ни помолите да предадем тези данни на друг оператор на данни.]

По всяко време можете да се противопоставите на обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

С кого трябва да се свържете?

Ако желаете да упражнявате някое от Вашите права или имате въпроси относно тази декларация за поверителност или обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на адрес  office@mixhoreca.com или на телефон +359 87 943 7991.

Рекламации

Ако желаете да подадете иск, свързан с обработката на личните Ви данни, можете да се свържете с нас по телефона или по електронната поща, каято е посочено по-горе. Можете също да подадете жалба в местната агенция / орган за защита на данните.

Член 8 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА

Ако доставката и / или началото на Поръчката не могат да бъдат спазени, Продавачът е длъжен да уведоми купувача за очакваното време за завършване на доставката. Купувачът има право да поиска допълнителни вреди от Продавача, когато това е разрешено от закона, в случай на пълно или частично неизпълнение от страна на продавача на изпълнението на Договора в съответствие с установените срокове. Ако купувачът закъснее да плати стоката в срока, посочен във фактурата на продавача, той е длъжен да плати глоба от 0,5% на ден от дължимата сума. Ако Продавачът получи грешна информация, свързана с фактуриране или доставка на продуктите, в рамките на три работни дни ще бъде определен нов срок за поръчка. Срокът на завършване, ако не е променен от Продавача чрез обявяването на купувача, е 30 дни от поставянето на поръчката.

Член 9 - ФАКТУРИРАНЕ - ПЛАЩАНЕ

Цената, начин на плащане и срок на плащане са посочени в поръчката. Продавачът издава на купувача фактура за доставените стоки и услуги, като задължението на купувача е да предостави цялата информация, необходима за издаването на фактурата, в съответствие с действащото законодателство.

Член 10 - РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Доставка

Продавачът се задължава да изпрати стоките и услугите по куриер на купувача или да ги предаде лично на регистрирано работно място.

Транспорт - Опаковане

Освен ако не е договорено друго между продавача и купувача, продавачът освобождава рисковете и отговорностите, свързани с продуктите и услугите в момента на тяхното предаване от местното куриерско дружество, с което продавачът си сътрудничи с купувача или представител, назначен от купувача или директно от купувача (назначен представител от купувача). Продавачът ще осигури правилното опаковане на Стоките и услугите и ще осигури предаването на придружаващите документи на траен носител (отпечатан / по пощата или по сметка на купувача). Продавачът ще достави стоки и услуги на територията на България.

Услуги на място

Продавачът може да предостави по изрична молба на Купувача услуги, които се състоят в изтегляне, инсталиране, стартиране и приемане на доставката. Тези услуги ще бъдат договорени директно между продавача и купувача по отношение на цената, условията на плащане и условията за доставка.

Член 11 - ПРИЕМАНЕ И ПРАВО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Приемането ще бъде извършено, когато стоките и услугите отговарят на техническите характеристики, посочени в поръчката. Ако купувачът установи, че предоставените продукти или предоставените услуги не съответстват на техническите спецификации, тогава Продавачът ще приведе продуктите и услугите в съответствие в максимален срок, равен на срока на изпълнение на поръчката, без да начислява никакви разходи на купувача, свързани с тези операции. Продавачът също ще спазва O.U.G. 34/2014 и да приложите правилата за връщане. Продавачът има право, когато разглежда действията на Купувача, че има лоши намерения да иска обезщетение на Купувача, съгласно условията на закона.

 

Член 12 - Гаранции

Освен всички други гаранции, предвидени от приложимите закони и подробни в Гаранционния сертификат, издаден от Продавача или от доставчик на Продавача, те гарантират, че Купувачът срещу всяко несъответствие може да замени цялостно или част от Стоките и Услугите, с изключение на нормалното износване, за период от 12 месеца от датата на издаване на фактурата за продажба. Изключение правят продуктите, като консумативи и такива които не подлежът на гаранция. 

Член 13 - ТРАНСФЕР НА СОБСТВЕНОСТ

Собствеността  върху стоките и услугите ще бъде прехвърлен в момента на плащането от Купувача на мястото, посочено в поръчката (чрез доставка - получаването на разписката на предоставения от куриера транспортен документ или подписа върху данъчната фактура в случай на доставки, направени от персонала на Продавача) ,

В случай на доставка по куриер не е разрешено от Продавача да позволи на Купувача да отваря пратките преди подписването на документите, а само след подписване на документите и заплащане на стойност им. Продавачът не носи отговорност за съдържанието на доставените пратки, освен ако няма документ, сключен от купувача и представителя на куриера, който е извършил доставката.

Продавачът ще спазва всички приложими закони и наредби, приложими към договорното му изпълнение, без ограничение, производството, монтажа, обработката, транспортирането, съхранението, опаковането или доставката на стоки и услуги и приложими за здравето, безопасността и околната среда.

Член 16 - ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за щети от какъвто и да е вид, които Купувачът или трето лице може да понесе в резултат на изпълнението от страна на Продавача на което и да е от задълженията му по Поръчката и за вредите, произтичащи от използването на Стоките и Услугите след доставката и  загуба на продукти.

Промоциите са валидни до изчерпване на количеството

Продавачът носи отговорност, ако подизпълнителите и / или партньорите от какъвто и да е вид, участващи в изпълнението на Поръчката, не изпълняват някое от договорните си задължения.

Член 17 - Производни характеристика или грешка

Продавачът полага всички усилия да предостави точна информация за цените и характеристиките на продукта. Някои цени и / или характеристики може да са погрешни. В случай на поръчка с грешна цена Продавачът има право да анулира поръчката на купувача. При поръчка на продукт с грешни характеристики Продавачът ще положи всички усилия да предостави на Купувача продукт с функции, които са възможно най-близки до тези, представени на сайта в момента на подаване на поръчката. Ако Купувачът не е съгласен с предложенията на Продавача, Продавачът има право да анулира поръчката на Купувача.
Този уебсайт използва бисквитки(cookies), тъй като те са важни за работата му. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.